051-36516100 info@payhanbeton.irسازمان همیاری شهرداریهای استان

پروژه ایمن سازی رودخانه کشف رود با مشارکت شهرداری مشهد ، سازمان همیاری شهرداریهای استان و شرکت پایهان بتن


سایر تصاویر (برای بزرگنمایی ، بر روی تصاویر کلیک کنید)
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان