051-36516100 info@payhanbeton.irمدیران شرکت

 موفقیت پیش رفتن است ، نه به نقطه پایان رسیدن . تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است ، شرایط دیگر اهمیتی ندارد .
در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذیر باشید  .
در عصر تحولات سریع ، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز ، انعطاف پذیری و سازگاری از شرایط اساسی موفقیت است .
مدیران شرکت پایهان بتن همیشه 2 اصل را مد نظر داشته و خواهند داشت .
اصل اول : همیشه حق با مشتری است .
اصل دوم : زمانی که شک دارید که آیا حق با مشتری است یا نه به اصل اول مراجعه فرمایید .